Certifikáty
a prestižní ocenění

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Získaná prestižní ocenění

Polečnice
pod Kájovem

Za kvalitní revitalizaci koryta toku Polečnice zdevastované povodní r.2002. Opevnění břehů koryta bylo provedeno přirozeným způsobem – balvany, záhozy a 12 příčnými prahy ve dně toku. Délka toku byla prodloužena o 250m vytvořením meandrů s ohledem na přirozený tok vody a možnost průchodnosti ryb a živočichů v obou směrech.

Rekonstrukce
Novořecké hráze

Za vhodně zvolenou a technicky velmi dobře provedenou rekonstrukci hráze, která je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava vybudované v 16.století Jakubem Krčínem, a která má zásadní význam pro povodňovou ochranu území v povodí řeky Lužnice. Zvolené technické řešení stabilizace a těsnění ocelovou štětovou stěnou a podzemní jílocementovou stěnou tak, že stav a vzhled hráze není měněn a plně respektuje přírodní podmínky v CHKO Třeboňsko.

Rekonstrukce
Novořecké hráze

Kategorie staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Rekonstrukce
hráze Soběnov

Sanace po povodni značně zničené hráze. 

Nábřežní
zeď Malše

Za významný příspěvek pro ochranu historického centra Českých Budějovic před zvýšenou vodní hladinou, spolu s kultivovaným provedením kamenné nábřežní zdi formou kyklopského zdiva. Exponované místo si vyžádalo náročnou realizaci a technické řešení.

Hydrostatický
jez Loučovice

Za pečlivou rekonstrukci a znovuzprovoznění historicky významné kulturní a technické památky.

Sokolský
ostrov

Za profesionální zvládnutí zásadního problému stavby při zajištění statické stability stávajících stavebních objektů malé vodní elektrárny a jejich založení na potřebnou sníženou úroveň. Součástí je vybudování nových  speciálních vodohospodářských konstrukcí spolu s náročnou výměnou kompletního technologického zařízení ve složitých podmínkách staveniště – v řečišti toku Vltavy v krátkém termínu výstavby. Dokončená stavba má zvýšením výkonu ekologicky čisté elektrické energie konkrétní ekonomický přínos.

Kanalizační
sběrač

Za použité technické řešení v městské zóně

Vyhlídková lávka
ZOO Hluboká

Za kvalitní provedení celodřevěné dubové mostní konstrukce, která je velmi dobře zakomponována do areálu ZOO. Jedná se o velmi specifickou, atypickou, tesařsko-truhlářskou konstrukci lávky s náročným založením konstrukce systémem vetknutých pilot. Konstrukce vyhlídkové lávky při okraji Munického rybníka je zastřešena ve střední části zajímavým pohledovým řešení ve tvaru křídla.

Certifikáty a systém řízení

Integrovaný
systém řízení

Vedení společnosti VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. si uvědomuje účinky a vlivy své činnosti na prostředí, ve kterém působí. Spokojenost zákazníků a zaměstnanců, ale i dodavatelů, správních orgánů, a veřejnosti obecně je určujícím předpokladem prosperity firmy. Další rozvoj a existence firmy je přímo závislý na splnění jejich požadavků a potřeb, na jejich spokojenosti a vzájemné důvěře.

ISO
9001-2016

Společnost VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality v rozsahu příprava a realizace vodohospodářských a inženýrských staveb v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2O16

ISO
14001-2016

Společnost VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém environmentálního  managementu v rozsahu příprava a realizace vodohospodářských a inženýrských staveb v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2O16

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Copyright 2021 VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.